logo

บริษัท สลิม.เทค จำกัด (Slim.tech Company Limited) ได้ดำเนินการในปี พ.ศ.2540 และได้จดทะเบียนเป็นรูปแบบ บริษัทจำกัดเมื่อปี พ.ศ.2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายติดตั้งม่าน (Blinds) ที่มากด้วยคุณภาพไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานโดยสินค้านำ เข้าจากต่างประเทศต่างๆ

0-2063 3218, 063-215 2917, 085-829 4466 slimtech_2@hotmail.com

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

Homeสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

(Thailand Institute of Justice (Public Organization)) เป็นสถาบันที่ได้จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ภารกิจสำคัญของ TIJ คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (The Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง